Νέο Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 22/6 – Δείτε την ημερήσια διάταξη

Νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και ώρα 19:00 βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., στην 9η συνεδρίαση για το έτος 2015, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση της…