Αρχές Λειτουργίας

Αρχές Λειτουργίας της Ριζοσπαστικής Αυτοδιοικητικής Κίνησης Παλαιού Φαλήρου

Κανονισμός λειτουργίας

Στόχος της Ριζοσπαστικής Αριστερής Κίνησης είναι η ριζική αλλαγή της δημοτικής πολιτικής, η ανατροπή της παρούσας δημοτικής Αρχής και η εμφάνιση μιας νέας ριζοσπαστικής αριστερής αυτοδιοικητικής δύναμης στο δήμο Π. Φαλήρου.

Βασικό πλαίσιο αρχών που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της ΡΑΚ είναι η συλλογικότητα. Λέμε όχι στη συνήθη συσπείρωση γύρω από τον επικεφαλής. Αντίθετα, υποστηρίζουμε την:

Ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών σε όλα τα επίπεδα.

Αποφυγή ιεραρχικών και ανταγωνιστικών σχέσεων.

Άμεση δημοκρατία

Αλληλεγγύη και Αμοιβαία εμπιστοσύνη

Εναλλαγή και ανακλητότητα των εκλεγμένων σε όργανα και θέσεις του δήμου.

Αναγνώριση του δικαιώματος δημοσιοποίησης στις μειοψηφούσες απόψεις, με την ταυτόχρονη διευκρίνηση, όμως, ότι αυτή δεν αποτελεί την επίσημη θέση της παράταξης

Δημοσιότητα και διαφάνεια.

Μέλος μπορεί να είναι όποιος/όποια έχει συμπληρώσει το 16ο έτος και είναι δημότης ή κατοικεί ή εργάζεται ή δραστηριοποιείται στο Παλαιό Φάληρο κι αποδέχεται το πολιτικό πλαίσιο, το πρόγραμμα και τις βασικές αρχές λειτουργίας της. Η εγγραφή μέλους γίνεται αφού συζητηθεί και γίνει δεκτή η αίτηση, στην πρώτη μετά την αίτηση συνέλευση, παρουσία του νέου μέλους. Η συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, μπορεί να μην κάνει δεκτή την αίτηση.

Απώλεια ιδιότητας μέλους προβλέπεται στις περιπτώσεις: κάθοδος με άλλο δημοτικό συνδυασμό, να παραβιάζει συστηματικά τις αποφάσεις της ολομέλειας, με τρόπο που εκθέτει δημόσια τη δημοτική κίνηση. Την διαγραφή αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των οκτώ δεκάτων (8/10) του σώματος της Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Κίνησης αποτελεί κυρίαρχο όργανο και συνέρχεται σε ανοιχτή ολομέλεια τακτικά, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, αλλά και σε περιπτώσεις όπου η Συντονιστική Επιτροπή ζητά τη σύγκληση της, ή αν υπάρχει απαίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια Γενικής Συνέλευσης είναι η έγκαιρη και έγκυρη ειδοποίηση – πρόσκληση του συνόλου των μελών της κίνησης. Την ευθύνη για τις ενημερώσεις, αλλά και για τη διασφάλιση των όρων διεξαγωγής της ΓΣ αναλαμβάνει το συντονιστικό όργανο.

Οι αποφάσεις της ΓΣ είναι δεσμευτικές για τη δημοτική κίνηση και για τους εκλεγμένους ή ορισμένους εκπροσώπους της. Η ΓΣ είναι το αποφασιστικό σώμα της ΡΑΚ. Στις Συνελεύσεις οι οποίες είναι ανοικτές, καθορίζεται το πολιτικό πλαίσιο και οι κατευθύνσεις της παρέμβασης της δημοτικής κίνησης και αποφασίζεται κάθε σημαντικό ζήτημα που την αφορά (στόχοι, στρατηγική, συμμαχίες, επικεφαλής ψηφοδελτίου, υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, εφημερίδα κ.λπ.). Επίσης, η ΓΣ έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει οποιονδήποτε αιρετό ή ορισμένο εκπρόσωπό της σε όργανα του δήμου.

Η ΓΣ αποφασίζει την πολιτική συμμαχιών, καθώς και τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου της. Επίσης εγκρίνει τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Ο κανονισμός λειτουργίας δεσμεύει όλους τους υποψήφιους. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της ορίζει τις Επιτροπές, τις θεματικές ομάδες, όπως και το αντικείμενο, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας αυτών.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ή ορίζει Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). Με ευθύνη της ΣΕ συγκαλείται τακτικά η Συνέλευση και κατατίθεται σε αυτήν απολογισμός δράσης και προγραμματισμός επόμενης περιόδου.

Η ΣΕ συνεδριάζει, προγραμματίζει τη δράση και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων της Συνέλευσης. Έρχεται σε επαφή με φορείς και συλλογικότητες της πόλης και συντονίζει το έργο των θεματικών επιτροπών της κίνησης. Παράλληλα προγραμματίζει τις παρεμβάσεις της ΡΑΚ στην τοπική κοινωνία (κινηματικές παρεμβάσεις, εκδηλώσεις, ομιλίες, κλπ).

Η ΣΕ συνεδριάζει τακτικά σε ανοιχτές συνεδριάσεις και σε αγαστή συνεργασία με τους/τις εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, τους εκπροσώπους στους διάφορους οργανισμούς και θεματικές επιτροπές της κίνησης, παρακολουθεί και προετοιμάζει την παρέμβαση των εκπροσώπων μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα Νομικά Πρόσωπα του δήμου.

Η ΣΕ μπορεί να λάβει αποφάσεις μόνο υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι έχουν προσκληθεί εγκαίρως σε αυτήν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, όπως επίσης ότι συμμετείχε στη σύνθεση της ΣΕ τουλάχιστον ένας (1) δημοτικός σύμβουλος.

Ο κανονισμός λειτουργίας μπορεί να δεχθεί τροποποιήσεις μόνο μετά από την διενέργεια έκτακτης Καταστατικής Συνέλευσης.

Πόροι της ΡΑΚ είναι οι συνδρομές των μελών, οι οικονομικές ενισχύσεις μελών και φίλων και τα έσοδα από εκδηλώσεις. Με απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας συνδρομής.

Ο προεκλογικός αγώνας γίνεται με συλλογικό τρόπο, κοινούς πόρους και υλικά.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της ΡΑΚ, καθώς και οι στενοί συγγενείς τους (σύζυγοι, αδέρφια, γονείς, παιδιά) δεν επιτρέπεται να έχουν οικονομικές – επιχειρηματικές σχέσεις με το δήμο (εργολαβίες, προμήθειες, ενοικίαση κτιρίων κλπ).καθώς και έμμισθη ή αμειβόμενη σχέση, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση.

Εφόσον η ΡΑΚ βρεθεί στη δημοτική αρχή, ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι καταθέτουν το 25% της προβλεπόμενης από το νόμο αμοιβής τους υπέρ δράσεων αλληλεγγύης. Ο πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου και οι πρόεδροι νομικών προσώπων δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τις υπηρεσίες τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.